icon Zalo icon Trang chủ

Báo cáo tài chính năm 2019

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 06/10/2022

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi tới Quý Cổ đông báo cáo tài chính, chi tiết dưới đây:

Tên tài liệu Thời gian
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 Q1/ 2019
Giải trình lợi nhuận Quý 1 năm 2019 Q1/ 2019
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 Q2/ 2019
Giải trình lợi nhuận Quý 2 năm 2019 Q2/ 2019
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 Q2/ 2019
Giải trình lợi nhuận bán niên năm 2019 Q2/ 2019
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 Q3/ 2019
Giải trình lợi nhuận Quý 3 năm 2019 Q3/ 2019
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 Q4/ 2019
Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2019 Q4/ 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 CN 2019
Giải trình LNST BCTC năm 2019 CN 2019