icon Zalo icon Trang chủ
Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 20/04/2024

CHÚC MỪNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DƯƠNG HIẾU (DHM) NĂM 2024 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 20-04-2024, Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.