icon Zalo icon Trang chủ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   

Mr.  Hồ Việt Cường - Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: ThS. Quản trị kinh doanh

 

Mrs. Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Tài chính ngân hàng, Kế toán

 

Mr. Trần Văn Hiếu - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

Mrs. Lê Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Kinh tế

Mr. Nguyễn Quang Giang - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Luật

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Mrs. Nguyễn Thị Dung - Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: CN. Tài chính ngân hàng, Kế toán

Mr. Trần Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

 

BAN KIỂM SOÁT

Mr. Trần Ngọc Hân - Trưởng Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: CN. Kế toán

Mrs. Phạm Thanh Hương - Thành viên

Trình độ chuyên môn: CN. Kế toán

Mrs. Phạm Thị Tươi - Thành viên

Trình độ chuyên môn: CN. Kế toán