icon Zalo icon Trang chủ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   

Mr.  Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Tài chính Ngân hàng

Ms. Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Tài chính ngân hàng, Kế toán

Ms. Đỗ Thị Hằng - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Luật Kinh tế

Ms. Lê Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Kinh tế

Mr. Nguyễn Quang Giang - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: CN. Luật

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Ms. Nguyễn Thị Dung - Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: CN. Tài chính ngân hàng, Kế toán

Mr. Trần Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Ms. Đỗ Thị Hằng - Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: CN. Luật Kinh tế

 

BAN KIỂM SOÁT

Mr. Trần Ngọc Hân - Trưởng Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: CN. Kế toán

Ms. Phạm Thanh Hương - Thành viên

Trình độ chuyên môn: CN. Kế toán

Ms. Phạm Thị Tươi - Thành viên

Trình độ chuyên môn: CN. Kế toán