icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 21/02/2024

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Chi tiết tại đây