icon Zalo icon Trang chủ

Quyết định v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 20/06/2024

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Quyết định v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Chi tiết tại đây