icon Zalo icon Trang chủ

Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 25/04/2023

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính gửi Quý Cổ đông:

1. Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT: Chi tiết tại đây

2. Đơn ứng cử ứng viên thành viên HĐQT: Chi tiết tại đây

3. Sơ yếu lý lịch ứng viên: Chi tiết tại đây