icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 21/02/2024

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2024

Chi tiết tại đây