icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 18/09/2023

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023

Chi tiết tại đây