icon Zalo icon Trang chủ

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2023

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 27/02/2023

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chi tiết tại đây