icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 04/03/2022

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 
Chi tiết tại đây