icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 12/05/2021

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
Chi tiết tại đây