icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất - năm 2020

Ngày đăng: 08/10/2020

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất - năm 2020
Chi tiết tại đây