icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần thứ hai - năm 2020

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 21/11/2020

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần thứ hai - năm 2020
Chi tiết tại đây