icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 10/06/2019

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Chi tiết tại đây