icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo của Sở Giao dịch HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 17/11/2021

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo của Sở Giao dịch HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Chi tiết tại đây