icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2018

Ngày đăng: 11/06/2018

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2018
Chi tiết tại đây