icon Zalo icon Trang chủ

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 30/03/2024

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

Tên tài liệu File đính kèm
1.1. Quy chế làm việc và biểu quyết Tại đây
1.2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tại đây
2.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024 Tại đây
2.2. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024 Tại đây
2.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024 Tại đây
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Tại đây
4.1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Tại đây
4.2. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Tại đây
4.3. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Tại đây
4.4. Tờ trình v/v trả thù lao HĐQT, BKS Tại đây
4.5. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch năm 2024 Tại đây
4.6. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2024 Tại đây
4.7. Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT  Tại đây
5.1. Thẻ biểu quyết Tại đây
5.2. Phiếu biểu quyết Tại đây
5.3. Phiếu đặt câu hỏi Tại đây
5.4. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT Tại đây
6.1. Đơn ứng cử thành viên HĐQT (Mr. Hồ Việt Cường) Tại đây
6.2. SYLL ứng viên thành viên HĐQT (Mr. Hồ Việt Cường) Tại đây
6.3. Đơn ứng cử thành viên HĐQT (Mr. Trần Văn Hiếu) Tại đây
6.4. SYLL ứng viên thành viên HĐQT (Mr. Trần Văn Hiếu) Tại đây
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tại đây