icon Zalo icon Trang chủ

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 05/04/2023

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty

Tên tài liệu File đính kèm
1.1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tại đây
1.2. Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Tại đây
2.1. Quy chế làm việc và biểu quyết Tại đây
2.2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tại đây
3.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023 Tại đây
3.2. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023 Tại đây
3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023 Tại đây
4.1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Tại đây
4.2. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Tại đây
4.3. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Tại đây
4.4. Tờ trình v/v trả thù lao HĐQT, BKS Tại đây
4.5. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty Tại đây
4.6. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch năm 2023 Tại đây
5.1. Thẻ biểu quyết Tại đây
5.2. Phiếu biểu quyết Tại đây
5.3. Phiếu bầu cử Tại đây
5.4. Phiếu đặt câu hỏi Tại đây
6.1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Tại đây
6.2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Tại đây
6.3. Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT Tại đây
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tại đây