icon Zalo icon Trang chủ

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2022

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 25/04/2022

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2022:

1. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và các biên bản liên quan 
Chi tiết tại đây

2. Tờ trình thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách thành viên bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết tại đây