icon Zalo icon Trang chủ

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2018

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 20/07/2018

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2018
Chi tiết tại đây