icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua dự thảo sơ bộ kết quả kiểm toán; Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2022-2027; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 26/02/2022