icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất - năm 2020

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 29/09/2020

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất - năm 2020
Chi tiết tại đây