icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 05/04/2018

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 
Chi tiết tại đây