icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 26/02/2022

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Nghị quyết về việc thông qua dự thảo sơ bộ kết quả kiểm toán;

- Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022-2027;

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; 

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết tại đây