icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế, Kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2023

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 03/04/2023

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế, Kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2023

Chi tiết tại đây