icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT thông qua hủy lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn năm 2022

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 06/10/2022

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT thông qua hủy lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn năm 2022
Chi tiết tại đây