icon Zalo icon Trang chủ

Đường link đăng tải Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 11/07/2019

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Đường link đăng tải Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản
Chi tiết tại đây