icon Zalo icon Trang chủ

Đính chính Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng: 30/07/2019

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Đính chính Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Chi tiết tại đây