icon Zalo icon Trang chủ

Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2022

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 31/08/2022

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Chi tiết tại đây