icon Zalo icon Trang chủ

Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2022

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 19/10/2022

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông:

1. Công văn về việc công bố thông tin: Chi tiết tại đây

2. Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2022: Chi tiết tại đây